Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Disclaimer

Nederlands

De stichting Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalektro, hierna te noemen ‘PME’, en zijn uitvoeringsorganisatie doen hun uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Het ontwerpen en samenstellen van de site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Aan de informatie op de website kan je geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.

PME en zijn pensioenuitvoeringsorganisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid:

 • voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
 • voor de inhoud van sites die zij niet onderhouden en waarnaar of waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst;
 • als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie;
 • voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails;
 • voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden;
 • voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

Bij de berekeningen op de site gaan PME en zijn uitvoeringsorganisatie uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing. De berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij PME en zijn uitvoeringsorganisatie. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

English

The foundation Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME), the industry-wide pension fund for metalektro, hereinafter to be called ‘PME’, and its pension fund administrator do their utmost to ensure that the information on this site is as accurate and up-to-date as possible. We also aim to ensure the site is easily accessible. The site has been designed and compiled with the greatest possible care. No rights may be derived from the information on the website. We cannot guarantee that the site is flawless or that it works without interruptions.

Neither PME nor its pension fund administrator accepts any liability:

 • for the content of this site/these sites and the information provided on or via this site/these sites;
 • for the content of sites that are not kept up-to-date and to which or from which this site refers by means of a hyperlink or otherwise;
 • if there are mistakes or delays in the provision of information;
 • for the failure to receive or process e-mails sent to them, or the failure to receive or process such e-mails on time;
 • for other electronic or digital messages and data that should be delivered electronically or digitally;
 • for the consequences of the failure to receive and/or process these or the failure to do so on time.

PME and its pension fund administrator base the calculations on the site on a number of general assumptions. These do not always apply to your personal situation. Therefore the calculations are only indicative and may be subject to amendment.

The rights to information with respect to content and image material contained on this site are vested exclusively with PME and its pension fund administrator. Without prior approval it is prohibited to publish, reproduce, process or distribute information provided on this site.