Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 01 oktober 2019

Webinar over kans op verlagen

De kans op het verlagen van de pensioenen in 2020 van een aantal pensioenfondsen neemt toe. De kans dat uw pensioen bij PME in 2020 wordt verlaagd is ook groter geworden. Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt.

PME en PMT organiseerden samen op dinsdag 1 oktober een webinar over het verlagen van pensioenen. U kunt de uitzending hierboven terugkijken.

In drie kwartier krijgt u inzicht in wat verlagen is, waarom PME en PMT misschien moeten verlagen en wanneer wij u persoonlijk informeren. We doen er alles aan om een verlaging te voorkomen en we leggen u uit hoe we dat doen. Eric Uijen en Jos Brocken, bestuurders van PME en PMT, staan u tijdens dit webinar te woord.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met antwoorden.

Veelgestelde vragen

Is al zeker dat de pensioenen verlaagd moeten worden?

De kans is aanwezig dat PME en PMT de pensioenen moeten verlagen in 2020. De situatie aan het eind van dit jaar is bepalend. In februari 2020 kunnen we u met zekerheid vertellen of en met hoeveel de pensioenen verlaagd moeten worden. 

Waarom moeten we pensioenen verlagen?

Er zijn verschillende redenen waarom we mogelijk moeten verlagen. De belangrijkste is de historisch lage rente. Hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu én straks. Daarnaast betalen we langer pensioenen uit, omdat mensen steeds ouder worden.

Waarom hoeven andere fondsen niet te verlagen?

Veel andere grote pensioenfondsen hebben vergelijkbare problemen. Maar er zijn ook fondsen die er beter voor staan. De hogere dekkingsgraad van bijvoorbeeld Pensioenfonds Bouw heeft te maken met andere keuzes die het fonds gemaakt heeft. Hierdoor hoeven zij nu niet te verlagen, maar kunnen zij ook minder snel verhogen.

Weten jullie hoe lang de rente laag blijft?

Niemand kan dit voorspellen. Het is mogelijk dat de rente heel lang laag blijft. Wij pleiten voor nieuwe spelregels, waarbij pensioenfondsen minder afhankelijk worden van de dagkoersen van de rente.

Wat hebben we gedaan om de verlaging te voorkomen?

Wij doen alles om een verlaging te voorkomen. We zorgen voor goede opbrengsten uit onze beleggingen: de laatste 10 jaar gemiddeld 8% per jaar. Daarnaast letten we scherp op de kosten. En bij de politiek en via de media komen we op voor uw belangen. We hebben ook een verzekering tegen het risico van dalende rente.

Hoe zorgen PME en PMT voor goede opbrengsten?

Het gaat goed met de beleggingen van de premies. De winst op de beleggingen is over de afgelopen 10 jaar gemiddeld zo’n 8% per jaar geweest. Die winst noemen we ook wel ‘rendement’. Wij spreiden onze beleggingen, om zo het risico te beperken. We investeren behalve in aandelen en obligaties bijvoorbeeld ook in vastgoed in Nederland (huizen en kantoren) en in duurzame energie zoals windmolenparken.

Waarom gebruiken jullie de rekenrente en niet het behaalde rendement?

Wij zijn verplicht om te rekenen met de rekenrente die wettelijk is voorgeschreven.

Wat betekent het pensioenakkoord voor verlagen van pensioenen?

Het pensioenakkoord moet nog worden uitgewerkt. De afspraken die zijn gemaakt zorgen er voor dat de kans op verlagingen verkleind is en dat de verlaging minder hoog wordt. Maar een verlaging kan door het akkoord niet voorkomen worden.

Gaan PME en PMT fuseren?

PME en PMT werken nu veel samen, omdat we dan sterker staan. Daarnaast kunnen we zo de kosten laag houden. Van samengaan is nu geen sprake.

Worden de pensioenen van werkenden én gepensioneerden verlaagd?

Ja. Als we daadwerkelijk de pensioenen moeten verlagen, dan raakt dat werkenden én gepensioneerden. Het tot 31 december 2019 opgebouwde pensioen van mensen die nu werken wordt verlaagd. Bovendien betalen zij meer premie dan vroeger werd gedaan en werken ze langer door. Gepensioneerden voelen een verlaging direct in hun portemonnee.

Wordt de verlaging in één keer of gespreid doorgevoerd?

Het is nu nog niet bekend of er in één keer verlaagd wordt, of in meerdere stappen. Dit is onder andere afhankelijk van de hoogte van de mogelijke verlaging.

Als de dekkingsgraad weer boven 100% is, wordt dan een gespreide verlaging gestopt?

Nee, de verlaging moet in zijn geheel worden doorgevoerd. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gespreide verlaging kan dus niet tussendoor worden gestopt.

Heeft de verlaging effect op de overgangsregelingen (VPL/VEP)?

Ja. Vanaf het moment dat u een uitkering uit deze overgangsregelingen ontvangt, maakt deze uitkering onderdeel uit van uw pensioen. Bij een verlaging wordt dus ook dit deel van uw uitkering geraakt.

Is de verlaging te zien op het UPO in 2020?

Nee, het UPO dat u in 2020 ontvangt gaat over het jaar 2019. Op het UPO 2021 is de verlaging wel zichtbaar. In juni 2020 ontvangen gepensioneerden wel een aangepaste jaaropgave. Werkenden ontvangen in het voorjaar van 2020 een brief over de verlaging.

Is dit de laatste keer dat de pensioenen verlaagd worden?

Dat weten we niet. Het ziet ernaar uit dat in een toekomstig pensioenstelsel de pensioenen ook eerder verhoogd kunnen worden. Wij stellen de komende jaren alles in het werk om te zorgen voor een goed pensioen.

Wanneer gaan de pensioenen weer omhoog?

Het ziet ernaar uit dat we de pensioenen de komende tijd niet kunnen verhogen. In het nieuwe pensioenakkoord is wel afgesproken dat pensioenen mogen stijgen als het weer beter gaat. De pensioenen kunnen in de toekomst eerder omhoog dan nu het geval is. Daar staat tegenover dat ook verlagingen vaker voor kunnen komen.

Kan ik mijn pensioen van een ander pensioenfonds meenemen naar PME of PMT?

Nee, dat is nu niet mogelijk.

Wordt AOW ook verlaagd?

De AOW-uitkering wordt niet verlaagd. U vindt de hoogte van uw AOW op www.svb.nl/aow.

Wat betekent de verlaging voor mijn netto-inkomen?

De verlaging gaat af van uw bruto pensioen(uitkering). De invloed van deze verlaging op uw netto-inkomen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Hoe kan ik in Mijn PME?

U vindt Mijn PME op www.pmepensioen.nl/mijnpme. U logt in met uw DigiD van de overheid mét sms-controle of de DigiD app. Heeft u vragen over het inloggen met DigiD? Ga voor meer informatie naar www.digid.nl.

Hoe informeren PME en PMT mij over de verlaging?

Op onze websites vindt u meer informatie over verlagen. Ook publiceren we iedere maand de dekkingsgraad. Dat is de graadmeter van hoe we ervoor staan. Daarnaast informeren we u via nieuwsbrieven. We blijven u op de hoogte houden van de stand van zaken. Als er een verlaging komt, ontvangt u in de eerste helft van 2020 een brief. Hierin staat wat de verlaging voor u betekent.

Frequently Asked Questions

Is it already certain that the pensions will be reduced?

There is a chance PME and PMT will have to reduce the pensions in 2020. The situation at the end of this year is defining. In February 2020, we will be able to inform you with certainty whether or not, and if so by how much, the pensions will be reduced.

Why do we have to reduce the pensions?

There are different reasons why we have to reduce them. The most important reason is the historical low interest rate. The lower the interest rent, the more money the pension funds have to set aside for the pensions of now and those of the future. In addition, we have to pay pensions for a longer period of time because people live longer.

Why don't other funds have to cut back?

Many other large pension funds have similar problems. That's because we all have to deal with this matter. Yet, there are also funds that are in better shape. The higher coverage ratio of Pensioenfonds Bouw has to do with other choices that the fund has made. As a result, they do not have to implement reductions, but are also able to raise less quickly.

Do you know how long the interest rate will remain low?

No one can predict this. It is possible that interest rates will remain low for a very long time. We advocate for new rules, under which pension funds become less dependent on the going rates of interest.

What did we do to avoid the reduction?

We are doing everything we can to avoid the reduction. We are ensuring good yields from our investments: an average of 8% per year over the past 10 years. We also play close attention to our expenses. And, via politics and the media, we look after your interests. We also have an insurance against the risk of falling interest rates.

How do PME and PMT ensure good yields?

Things are going well with the investments of the premiums. The profit from the investments over the past 10 years has been on average about 8% per year. We call this profit a yield. We spread our investments to limit the risks. We invest in shares and bonds, as well as for example real estate in the Netherlands (houses and offices) and sustainable energy such as wind farms.

Why do you use the notional interest rate and not the return achieved?

We are obliged to convert using the notional interest rate prescribed by law.

What does the Pension Agreement mean for the reduction of pensions?

The Pension Agreement still needs to be finalized. The agreements made make sure the likelihood of reductions is reduced and that the reduction is less steep. But a reduction cannot be prevented by the agreement.

Are PME and PMT going to merge?

PME and PMT currently cooperate often, because this results in a stronger position. It also allows us to keep costs low. Merging does currently not apply.

Are the pensions of people working and retirees reduced?

Yes. If we really have to reduce the pensions, then those people working and retirees will be affected. Pension accrued until December 31, 2019 by people working now will be reduced. Moreover, they will pay more premium than they did before and they work longer. Retirees will feel the reduction directly in their pockets.

Will the reduction be carried out in one go or spread out?

It is not yet known whether a reduction will be made at once or in several steps. This depends, among other things, on the degree of the possible reduction.

If the coverage rises above 100% again, will a spread reduction be stopped?

No, the reduction must be implemented in its entirety. This is provided by law. A spread reduction can therefore not be stopped in the interim.

Does the reduction affect the transitional arrangements (VPL/VEB/VUT)?

It will. As soon as you receive a benefit from these transitional arrangements, this benefit will form part of your pension. In the event of a reduction, this part of your benefit will also be affected.

Will the reduction be visible in the UPO (Uniform Pension Overview) in 2020?

No, the UPO you receive in 2020 is for the year 2019. However, the reduction will be visible in the 2021 UPO. In June 2020, pensioners will receive an adjusted annual statement. In the spring of 2020, those employed will receive a letter about the reduction.

Is this the last time the pensions will be reduced?

We don’t know. It looks like in a future pension system, the pensions might even be raised. We will do everything we can in the next few years to ensure a good pension.

When are the pensions raised?

It looks like the pensions will not be raised the coming years. In the new pension agreement, it has been agreed that the pensions may be raised again with better times. The pensions might be raised sooner in the future than is the case now. On the other hand, reductions could be more prevalent.

Can I transfer my pension from another pension fund to PME or PMT?

No, that is currently not possible.

Will the general old-age law (AOW) also be lowered?

The AOW pension will not be reduced. You will find your AOW pension amount via www.svb.nl/aow.

Is the reduction on the gross or net pension?

The reduction will be deducted from your gross pension (benefits). The consequences for your net pension depend on your personal situation.

How can I get to My PME (Mijn PME)?

You can find Mijn PME on www.pmepensioen.nl/mijnpme. Log in with your DigiD log-in code from the government, with text message verification or via the DigiD app. If you have questions about logging in with your DigiD, please go to www.digid.nl or more information.

How do PME and PMT inform me of the reduction?

You can find more information on our websites, and every month, we publish the coverage ratio. That is an indicator to show how we are doing. We also inform you via newsletters. We will keep you informed of the state of affairs. If there is a reduction, then you will receive a letter in the first half year of 2020. The letter will include what the reduction will mean to you.