Overslaan en naar inhoud gaan

Jaarverslag 2018


De verbetering van de financiële situatie van PME zette in 2018 niet door. Het jaar werd afgesloten met een actuele dekkingsgraad van 97,7% ten opzichte van 101,6% eind 2017.


Op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen werd goede voortgang geboekt. Er werden nieuwe nationale en internationale samenwerkingsverbanden aangegaan. De doelstelling van het verlagen van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille met 25% werd ruimschoots behaald.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “2018 heeft niet gebracht wat we hadden gehoopt. Door de gedaalde rente en de negatieve aandelenmarkten in het vierde kwartaal, zakte de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar zelfs onder de 100%. Op dit moment staan we er weer iets boven, maar de situatie blijft zorgelijk. Het afgelopen jaar besteedden we veel aandacht aan het zo goed mogelijk informeren van onze deelnemers en gepensioneerden over de financiële situatie. Daarnaast ging onze aandacht voor een belangrijk deel naar het zo toekomstbestendig en efficiënt inrichten van onze pensioenuitvoering. Onze deelnemers en werkgevers verwachten terecht veel van ons. En we moeten klaar zijn om straks de nieuwe pensioenafspraken goed uit te kunnen voeren.”

Kernpunten 2018

  • Financiële positie niet verbeterd; intensivering communicatie richting deelnemers, voorbereidingen operationele werkzaamhedenheden verlaging opgestart.
  • Goede stappen in resultaten en beleidsvorming maatschappelijk verantwoord beleggen.
  • Kosten pensioenbeheer verlaagd; van € 132 naar € 120 per deelnemer.
  • Kosten vermogensbeheer licht toegenomen door hogere  kosten voor private equity in verband met hogere rendementen.

Positieve resultaten maatschappelijk verantwoord beleggen

PME investeert op een manier die niet alleen financieel rendement oplevert, maar ook een positieve impact heeft op klimaat, milieu en arbeidsomstandigheden. Onder de deelnemers van PME is hiervoor een breed draagvlak, zo wees onderzoek onder deelnemers en gepensioneerden van PME in 2018 uit. PME stelde zich ten doel de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille met 25% te verlagen ten opzichte van 2015. In 2018 was de uitstoot gedaald naar 16,9 kilo CO2. Dit is een daling van 28%, waarmee de doelstelling ruimschoots werd bereikt. Eind 2018 droeg 8,8% van alle beleggingen bij aan de doelstellingen van de Verenigde Naties. Dit is weer een stap dichter bij de doelstelling van 10% eind 2021 die PME zich gesteld heeft. Daarnaast brachten wij in 2018 in kaart welke beleggingen positief bijdragen aan energietransitie, toegang tot financiering en betaalbare huisvesting in Nederland. Dit was eind 2018 in totaal € 972 miljoen.

PME droeg actief bij aan de totstandkoming van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord beleggen in de pensioensector. Dit convenant ondersteunt de hele sector om duurzamer te worden. Ook participeert PME in de Climate Action Group die werkt aan meer transparantie over de CO2-voetafdruk van beleggingen. Om het klimaatrisico in de portefeuille verder te beperken introduceerde PME in 2018 een ‘best in class’ strategie. Daarbij worden de slechtst presterende ondernemingen op het gebied van klimaat in verschillende sectoren uit de portefeuille gehaald. Hierdoor wordt de CO2 verder teruggebracht. Begin 2018 nam PME het besluit om bedrijven die zich alleen bezighouden met steenkool uit te sluiten.

Contact met deelnemers en werkgevers

Verbetering van de klantbediening blijft een belangrijk aandachtspunt. Wij informeren onze deelnemers en gepensioneerden over relevante onderwerpen en helpen mensen bij het maken van de juiste keuzes. Door heldere taal te spreken en met persoonlijke service. Een leven lang. We trekken dagelijks door het land om uitleg te geven en te helpen. In 2018 deden we dat op de werkvloer, in kantines en in volle theaterzalen. De dienstverlening van PME scoorde gemiddeld een 7,3. Met name de persoonlijke aandacht van de consulenten wordt hoog gewaardeerd met een 7,8.

Intensieve samenwerking tussen metaalfondsen

Een van de hoofddoelstellingen van PME is het bewerkstellingen van een toekomst-bestendige pensioenuitvoering. Dit is één van de onderwerpen waarop intensieve samenwerking plaatsvindt met het bestuur van PMT. Daarbij wordt gezamenlijk gekeken naar de toekomststrategie van uitvoerder MN, de toekomstige pensioenregeling en de ontwikkelingen op het gebied van klantbediening.