Overslaan en naar inhoud gaan

Verbetering financiële positie PME zet door

Financieel
Gepubliceerd op:

PME sluit het jaar 2021 af met een dekkingsgraad van 107,9%. De verbetering van onze financiële positie zet door. De dekkingsgraad steeg over het gehele jaar genomen met meer dan 10%: 2020 werd nog afgesloten met een dekkingsgraad van 97,6%. Het belegd vermogen steeg in 2021 van € 61,6 miljard naar € 64,0 miljard. PME behaalde in 2021 een rendement van 3,5%. De pensioenverplichtingen daalden in 2021 van € 63,1 miljard naar € 59,3 miljard.

Kerncijfers vierde kwartaal 2021

  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2021: 107,9%
  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021: 103,2%
  • Beleggingsrendement 2021: 3,5%
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2021: 3,2%
  • Vermogen in vierde kwartaal toegenomen tot ca. € 64,0 miljard
  • Pensioenverplichtingen in vierde kwartaal toegenomen tot ca. € 59,3 miljard.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Onze financiële situatie is in 2021 verbeterd. Ook in het vierde kwartaal bleek de stijging stabiel, waardoor onze dekkingsgraad eind 2021 op 107,9% uitkwam. Het was het positieve rendement van de beleggingen op de aandelen, onroerend goed en alternatieve beleggingen dat de dekkingsgraad liet stijgen in het vierde kwartaal. We staan er nu financieel beter voor dan de afgelopen jaren, waarin verlaging van pensioenen dreigde.”

Teleurstelling overheerst bij gepensioneerden

Door versoepeling van de regels hoefde PME de afgelopen jaren de pensioenen niet te verlagen, maar de pensioenen van PME zijn ook al jaren niet meer verhoogd. De inflatie liep de afgelopen maanden op. Ook is onzekerheid ontstaan bij gepensioneerden over de jaarlijkse stijging van de AOW, omdat het kabinet de stijging van de AOW en het minimumloon dreigt te ontkoppelen en hierover veel discussie ontstaat. “Voor onze gepensioneerden is de AOW meestal het belangrijkste deel van het maandelijks inkomen, dat aangevuld wordt met een pensioenuitkering van PME. Wij begrijpen de teleurstelling van de gepensioneerden en de steeds luider wordende roep om indexatie dan ook heel goed.” aldus Uijen.

Versoepeling van de regels voor het verhogen van pensioen

In het nieuwe pensioenstelsel is de hoogte van pensioenen niet meer afhankelijk van de dekkingsgraad en hoeven pensioenfondsen ook minder buffers aan te houden. Nu is het nog zo dat pensioenfondsen pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% mogen indexeren. Het kabinet is voornemens om deze regels te versoepelen, waardoor pensioenfondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% kunnen indexeren. De beleidsdekkingsgraad van PME was eind 2021 103,2%.

Eric Uijen: “Wij steunen het voornemen van het kabinet om de regels in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel te versoepelen, zodat we dan eerder kunnen besluiten over het al dan niet verhogen van de pensioenen. Maar eerlijk gezegd, we moeten dan verder kijken dan alleen naar de dekkingsgraad van dat moment. We dienen ook rekening te houden met andere elementen, zoals het moment van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel, de wijze van invaren van alle pensioenen in het nieuwe stelsel, het aanhouden van gewenste reserves en mogelijke compensatiemaatregelen. De komende tijd intensiveren we de gesprekken met sociale partners en bepalen we de koers richting het nieuwe pensioenstelsel. Als de financiële markten ons de komende maanden goed gezind blijven, kunnen we binnen afzienbare tijd opnieuw de balans opmaken en goed overwogen besluiten nemen over verhoging van de pensioenen in de nabije toekomst.”

Waardeoverdrachten weer opgestart in het vierde kwartaal

Mensen die van baan veranderen en bij een ander fonds pensioen gaan opbouwen willen vaak hun pensioen overhevelen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Pensioenfondsen kunnen waardeoverdracht uitvoeren als beide betrokken fondsen een beleidsdekkingsgraad hebben van minimaal 100%. In het vierde kwartaal zijn de waardeoverdrachten bij PME weer opgestart.

Vermogen en verplichtingen gestegen in het vierde kwartaal

Het totaal vermogen van PME nam in het vierde kwartaal van 2021 toe van € 61,9 miljard tot € 64,0 miljard. Deze stijging komt met name door de positieve rendementen op de beleggingen in aandelen, onroerend goed en alternatieve beleggingen. De waarde van de verplichtingen steeg van € 59,2 miljard naar € 59,3 miljard.

Kerncijfers vierde kwartaal 2021