Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad op dit moment in veilige zone


De actuele dekkingsgraad van PME is in het derde kwartaal van 2020 gestegen naar 93,7%. Daarmee is de dekkingsgraad op dit moment boven de minimaal vereiste 90% die is gesteld om verlagingen te voorkomen. De nieuwe levensverwachtingscijfers zorgen voor een positief effect op de dekkingsgraad van 2,3%.

Het belegd vermogen nam in het afgelopen kwartaal toe van € 56,3 miljard naar € 58,0 miljard. Het rendement op de beleggingen was 2,8%. Mede door de nieuwe levensverwachtingscijfers daalden de verplichtingen van € 62,3 miljard naar € 61,9 miljard.

Kerncijfers derde kwartaal 2020

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2020: 92,6%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2020: 93,7%
  • Beleggingsrendement derde kwartaal van 2020: 2,8%
  • Beleggingsrendement 2020 tot en met het derde kwartaal: 5,4%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 1,7 miljard tot ca. € 58,0 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 0,4 miljard afgenomen tot ca. € 61,9 miljard.

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur: “Ondanks de crisis staat onze dekkingsgraad boven de 90%. Toch blijft er een kans dat deze voor het eind van het jaar wegzakt onder de 90% en dat we de pensioenen volgend jaar moeten verlagen. De economie blijft onzeker en bedrijven blijven voor een belangrijk deel afhankelijk van steun van de overheid. We houden rekening met instabiele financiële markten. De aanhoudende crisis grijpt zwaar in op veel dienstverlenende sectoren. Dat geldt ook voor bedrijven in onze achterban. PME ondersteunt ondernemingen én hun werknemers waar dat kan. Daarnaast vinden er in de komende maanden gesprekken plaats tussen sociale partners over de pensioenpremies. Zodra daar meer over bekend is, informeren we hierover onze deelnemers en werkgevers. Het wordt een spannend laatste kwartaal, PME zet alle zeilen bij.”

Vermogen gestegen en verplichtingen gedaald

Het totaal vermogen van het fonds nam in het derde kwartaal van 2020 toe van € 56,3 miljard tot € 58,0 miljard. Deze stijging van het vermogen komt voornamelijk door de positieve rendementen van de beleggingen in aandelen. De beleggingen in hoogrentende waarden en de alternatieve beleggingen van het fonds kenden ook een positief rendement. De beleggingen in onroerend goed kenden daarentegen een licht negatief rendement. De vastrentende waarden stegen in waarde als gevolg van de gedaalde marktrente. Ondanks de gedaalde rente, daalde de waarde van de verplichtingen van € 62,3 miljard naar € 61,9 miljard. Dit komt door de overgang op nieuwe overlevingsgrondslagen.

Kerncijfers derde kwartaal 2020

kerncijfers derde kwartaal 2020